Sakura ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ລາຄາ

4/5 - (31 votes)
2023, ???????????????????????????????? ?????????????????????.

????????????????????? Sakura ??????? ??????????? (???????????????????????????????).

ລາຍການ ລາຄາ

ປະເພດຊູຊິ

J2 ຊູຊິລວມເຊັດ B ₭100,000.00
J5 ຊູຊິເຂົ້າປັ້ນປີ້ງໝູ ₭60,000.00
J3 ຊູຊິເຂົ້າປັ້ນແຊວມ້ອນ ₭60,000.00
J1 ຊູຊິລວມເຊັດA ₭75,000.00
J4 ຊູຊິເຂົ້າປັ້ນທູນາ ₭60,000.00
J6 ຊູຊິເຂົ້າປັ້ນແຄລິຟໍເນຍ ₭60,000.00
J7 ຊູຊິເຂົ້າປັ້ນແຄລິຟໍເນຍອາໂວກາໂດ້ ₭60,000.00
J8 ຊູຊິເຂົ້າປັ້ນອາໂວກາໂດ້ ₭60,000.00
J9 ຊູຊິເຂົ້າປັ້ນທູນານ້ອຍ ₭30,000.00
J10 ຊູຊິເຂົ້າປັ້ນນັດໂຕ້ນ້ອຍ ₭30,000.00
J11 ຊູຊິໄຂ່ຫວານ ₭12,000.00
J13 ຊູຊິຊະບະສົ້ມ ₭12,000.00
J12 ຊູຊິໄຂ່ຫວານມາຢອງເນັດ ₭12,000.00
J14 ຊູຊິເອັງກະວະ ₭12,000.00
J15 ຊູຊິທາໂກະ ₭12,000.00
J18 ຊູຊິສາຫຼ່າຍໄຂ່ກຸ້ງ ₭12,000.00
J19 ຊູຊິສາຫຼ່າຍທູນ່າມາຢອງເນັດ ₭12,000.00
J16 ຊູຊິປູອັດ ₭12,000.00
J17 ຊູຊິປາມຶກ ₭12,000.00
J25 ຊູຊິຮາມາຈິ ₭18,000.00
J24 ຊູຊິທູນາ ₭18,000.00
J23 ຊູຊິແຊວມ້ອນ ₭18,000.00
J21 ຊູຊິເຕົາຮູ້ທອດ ₭12,000.00
J20 ຊູຊິສາຫຼ່າຍເຂົ້າໂພດມາຢອງເນັດ ₭12,000.00
J26 ຊູຊິກຸ້ງ ₭18,000.00
J28 ຊູຊິສາຫຼ່າຍແຊວມ້ອນຕັດ ₭18,000.00
J27 ຊູຊິປູ ₭18,000.00
J29 ຊູຊິສາຫຼ່າຍທູນາຕັດ ₭18,000.00
J31 ຊູຊິປູເຂົ້າເຕົາຮູ້ໄຂ່ກຸ້ງ ₭18,000.00
J30 ຊູຊິສາຫຼ່າຍອາໂວກາໂດ້ ₭18,000.00

ປະເພດເຂົ້າກ່ອງຍີ່ປຸ່ນ (ເບັນໂຕະ)

K35 ເບັນໂຕະປາຊະບະ ₭36,000.00
K33 ເບັນໂຕະບາບີຄິວໝູທອດ ₭36,000.00
K31 ເບັນໂຕະທົງກັດຊຶ ₭36,000.00
K32 ເບັນໂຕະໂກໂຣເກະ ₭36,000.00
K34 ເບັນໂຕະຄາຣາເງະໄກ່ ₭36,000.00
K37 ເບັນໂຕະກະລີ່ຢີ່ປຸ່ນ ₭36,000.00
K38 ເບັນໂຕະໝູຜັດຂີງ ₭36,000.00
K39 ເບັນໂຕະຣໍາກັດ ₭36,000.00
K51 ເບັນໂຕະທົງກັດຊຶຄາລາເງະ ₭60,000.00
K52 ເບັນໂຕະໂກໂລເກະຄາຣາເງະ ₭60,000.00
K53 ເບັນໂຕະແຊວມ້ອນຄາລາເງະ ₭60,000.00

ປະເພດອາຫານພ້ອມເຂົ້າ

H5 ໝູຜັດຂີງເຊັດ ₭40,000.00
H1 ປາຊະບະເຊັດ ₭50,000.00
H4 ໂກໂຣເກະເຊັດ ₭40,000.00
H2 ຄັດຊຶນິເຊັດ ₭60,000.00
H3 ທົງກັດຊຶເຊັດ ₭55,000.00
H6 ຜັດຜັກລວມໝູເຊັດ ₭50,000.00
H7 ທອດປາດອນລີ້ເຊັດ ₭50,000.00
H11 ໝູທອດກະລີ່ຈານນ້ອຍ ₭55,000.00
H12 ໝູທອດກະລີ່ຈານໃຫຍ່ ₭60,000.00
H8 ປີ້ງໝູໃສ່ຊອສເຊັດ ₭50,000.00
H10 ເຂົ້າກະລີ່ຢີ່ປຸ່ນຈານໃຫຍ່ ₭40,000.00
H9 ເຂົ້າກະລີ່ຢີ່ປຸ່ນຈານນ້ອຍ ₭35,000.00
H13 ເຂົ້າຫໍ່ໄຂ່ (ນ້ອຍ) ₭35,000.00
H13 ເຂົ້າຫໍ່ໄຂ່ (ໃຫຍ່) ₭40,000.00
H16 ແຮັມກັດເຊັດ ₭50,000.00
H15 ແຮັມເບີກສະເຕັກເຊັດ ₭60,000.00
H21 ຢາກິໂອນິກິລິ ₭25,000.00
H20 ໂອນິກີລິສາຫຼ່າຍ ₭25,000.00
H19 ໂອຢະໂກດົ້ງ ₭50,000.00
H18 ຄັດຊຶດົ້ງ ₭60,000.00
H17 ປີ້ງປາຊານມາເຊັດ ₭40,000.00

ປະເພດອາຫານຫວ່າງ ແລະ ພິດຊ່າ

F10 ພິດຊາຢີ່ປຸ່ນ ₭30,000.00
F3 ໄສ້ກອກຜັດຊອສມັສຕາສ ₭40,000.00
F5 ຖົ່ວຢີ່ປຸ່ນ ₭25,000.00
F4 ໄສ້ກອກທອດ ₭40,000.00
F9 ກ໋ຽວຊ່າຢີ່ປຸ່ນ ₭35,000.00
F11 ໄຂ່ຫວານ ₭35,000.00
F16 ປິ້ງປາກະແດະຊິຊາໂມະ ₭40,000.00
F19 ປີ້ງປາຊະບະ ₭35,000.00
F22 ປີ້ງປາຊາມາ ₭30,000.00
F25 ບາບີຄິວໄກ່ລາດຊອສ ₭30,000.00
F26 ບາບີຄິວໄກ່ລາດເກືອ ₭30,000.00
F28 ໄກ່ທອດຄາຣາເງະ ₭35,000.00
F32 ບາບີຄິວໝູທອດ ₭35,000.00
F33 ໄກ່ທອດທົງກັດຊຶ ₭40,000.00
F34 ໝູທອດທົງກັດຊຶ ₭50,000.00
F31 ຄັດຊຶນິໄກ່ ₭50,000.00
F37 ໂກໂຣເກະ ₭30,000.00
F38 ທອດປາດອນລີ້ ₭35,000.00
F35 ຫົວກາດຂາວໃສ່ປອນຊຶໝູທອດ ₭50,000.00
F36 ຄັດຊຶນິໝູທອດໄຂ່ ₭55,000.00
F39 ທອດກຸ້ງ ₭40,000.00
F40 ທອດແຮມ ₭40,000.00
F41 ທອດແຮມໃສ່ຊິສ ₭50,000.00

ປະເພດສະລັດ

D1 ສະລັດລາວ ₭25,000.00
D3 ສະລັດມັນຝຣັ່ງ ₭25,000.00
D4 ສະລັດຊາກຸລະ ₭25,000.00
D5 ສະລັດກໍລໍນີ ₭25,000.00
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: PriceListo ລວບລວມຂໍ້ມູນລາຄາຕົວຈິງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດແລະການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ. ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນຫນ້າເວັບນີ້ມາຈາກຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍແຫຼ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນປະຈຸບັນ, ແລະອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີ່ຂອງຍີ່ຫໍ້ທຸລະກິດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຄາໃນປັດຈຸບັນ, ຕິດຕໍ່ສະຖານທີ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົນໃຈ.
PriceListo Sakura (LA) ລາຄາສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ PriceListo.

ຊິມລົດຊາດແທ້ທີ່ຊາກຸຣະສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ: A Culinary Journey to Laos

ໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະສົບການການເຮັດອາຫານ, “ຊາກຸຣະສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ” ສ່ອງແສງເປັນສັນຍານຂອງຄວາມແທ້ຈິງ ແລະລົດຊາດ. ຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຮ້ານອາຫານ, ມັນເປັນປະຕູສູ່ປະເພນີການເຮັດອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງລາວ, ສະເຫນີລົດຊາດຂອງອາຫານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຊາດ. ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະເຈາະເລິກເຖິງຊື່ສຽງທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຊາກຸລະຂອງປະຊາຊົນລາວ.

ລົດຊາດລາວໃນຈານຂອງເຈົ້າ

ການຍ່າງເຂົ້າໄປໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວແມ່ນຄືກັບການກ້າວເຂົ້າໄປໃນຫົວໃຈຂອງປະເທດລາວ. ເມນູອາຫານແມ່ນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງອາຫານພື້ນເມືອງລາວ, ມີອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ສະທ້ອນເຖິງມູນເຊື້ອທາງດ້ານການກິນອັນອຸດົມສົມບູນຂອງຊາດ. ຕັ້ງແຕ່ແກງໜໍ່ໄມ້ທີ່ມີກິ່ນຫອມເຖິງເຄື່ອງປຸງລົດຊາດ, ແຕ່ລະຈານລ້ວນແຕ່ໃຫ້ລົດຊາດຂອງລົດຊາດທີ່ກຳນົດຄວາມເປັນລາວ.

ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ Sakura ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ແມ່ນ​ຄໍາ​ຫມັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ. ເຮືອນຄົວໄດ້ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມາຈາກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຕັກນິກການປຸງອາຫານຕາມເວລາເພື່ອສ້າງອາຫານທີ່ສອດຄ້ອງກັບເນື້ອໃນຂອງວັດທະນະທຳລາວ. ດ້ວຍ​ການ​ກິນ​ທຸກ​ຄາບ, ຜູ້​ຮັບ​ປະທານ​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ເດີນ​ທາງ​ເຮັດ​ອາຫານ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຊາດ​ລາວ.

ຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຂອງຊາກຸຣະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

Sakura ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນັບ​ຖື​ຂອງ​ຕົນ​ໂດຍ​ການ​ອຸ​ທິດ​ຕົນ​ເພື່ອ​ການ​ເຮັດ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​. ພໍ່ຄົວໃນເຮືອນຄົວແມ່ນຊ່າງຝີມືທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານທີ່ເຮັດອາຫານແຕ່ລະຈານດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາແລະລະມັດລະວັງ. ການເນັ້ນຫນັກໃສ່ການນໍາໃຊ້ສ່ວນປະກອບສົດ, ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນລົດຊາດທີ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ອອກມາຈາກເຮືອນຄົວ.

ນອກເຫນືອຈາກອາຫານຂອງມັນເອງ, Sakura ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນແລະເຊື້ອເຊີນ. ບັນຍາກາດຂອງຮ້ານອາຫານສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕ້ອນຮັບຂອງປະເທດລາວ, ສ້າງພື້ນທີ່ຕ້ອນຮັບທີ່ຜູ້ກິນເຂົ້າສາມາດແບ່ງປັນເວລາແລະເພີດເພີນກັບອາຫານລາວ.

ຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊາກຸຣະສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຊາກຸຣະສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ແລະບໍ່ມີຄວາມລຶກລັບວ່າເປັນຫຍັງ. ໃນຂະນະທີ່ນັກອາຫານທົ່ວໂລກສະແຫວງຫາປະສົບການທີ່ແທ້ຈິງແລະເລິກເຊິ່ງ, Sakura ໃຫ້ລົດຊາດຂອງວັດທະນະທໍາລາວໂດຍຜ່ານອາຫານຂອງມັນ. ສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະການແນະນໍາແບບປາກຕໍ່ປາກໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຄໍາສັບກ່ຽວກັບການສະເຫນີທີ່ຫນ້າພໍໃຈທີ່ Sakura.

ຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດເປັນເຫດຜົນຂອງ Sakura ທີ່ສາມາດນໍາເອົາຄວາມສໍາຄັນຂອງລາວໄປສູ່ທຸກໆອາຫານ. ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຈູດ​ໝາກ​ຫຸ່ງ​ຫຼື​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ​ຂອງ​ເຂົ້າ​ໜົມ​ເຂົ້າ​ໜົມ, ແຕ່​ລະ​ເຍື່ອງ​ກໍ່​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ອາຫານຄ່ໍາໄດ້ຖືກດຶງດູດເອົາຊາກຸຣະບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບອາຫານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສໍາລັບໂອກາດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທາງດ້ານອາຫານໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ: ລົດຊາດແທ້ຂອງປະເທດລາວ

Sakura ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຮ້ານອາຫານ; ມັນເປັນການເດີນທາງອາຫານທີ່ໃຫ້ລົດຊາດຂອງປະເພນີທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງປະເທດລາວ. ຊື່ສຽງອັນເປັນທີ່ເຄົາລົບ ແລະຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນໃນການສະໜອງປະສົບການອັນແທ້ຈິງທີ່ຄ້າຍກັບຜູ້ຮັບປະທານອາຫານ. ສຳລັບໃຜທີ່ຢາກຄົ້ນຫາລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະເທດລາວ ແລະ ສ້າງຄວາມຊົງຈຳທີ່ຍືນຍົງຜ່ານການຮັບປະທານອາຫານທີ່ພິເສດ, ຊາກຸຣະສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ສະໜອງອາຫານການກິນທີ່ອີ່ມໃຈທັງປາກ ແລະ ຈິດວິນຍານ.

??????????????????????????? Sakura, ?????????????????????????????????????????????????????? Sakura.

Sakura ??????????? ?????????? ?????????? Youtube