តម្លៃ Sakura Cambodia

3.5/5 - (32 votes)
2023, តម្លៃអាចប្រែប្រួលតាមទីតាំង ហើយត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាញឹកញាប់។

នេះគឺជាបញ្ជីតម្លៃម៉ឺនុយ Sakura ចុងក្រោយបំផុត និងទាន់សម័យ (កម្ពុជា)។

ធាតុ តម្លៃ

Salad

Edamame ៛1.20
Japanese Seaweed ៛1.20
Kim Chi ៛1.20
Salad with Sesame Sauce ៛1.50

Sets

Vegetable BBQ Set ៛1.50
Vegetable Suki Set ៛2.50
Vegetable Set C ៛2.50
Mushroom Set ៛2.90
Beef Set ៛3.90
Mixed Meat Set ៛4.50
Meatball Set ៛4.90
Mix Seafood Set ៛4.90

Meat Choice

Chicken ៛1.50
Low Fat Pork ៛1.50
Pork Bacon ៛1.50
Beef Thick ៛2.50
Beef Shoulder ៛2.50
Australian Beef ៛2.50
Beef Tongue ៛2.50
Pig Breast ៛2.90

Tom Yum

Tomyum chicken ៛1.80
Tomyum Slice Beef Brisket ៛2.50
Tomyum Beef Shoulder ៛2.50
Tomyum Beef Australia ៛2.50

Beef

Pepper Beef Thick ៛2.50
Pepper Beef Shoulder ៛2.50
Pepper Beef Australian ៛2.50
Pepper Beef Tongue ៛2.50

Beef Teriyaki

Teriyaki Beef Thick ៛2.50
Teriyaki Beef Shoulder ៛2.50
Teriyaki Australian Beef ៛2.50
Teriyaki Beef Tongue ៛2.50

Spicy Beef Miso

Miso Beef Thick ៛2.50
Miso Beef Shoulder ៛2.50
Miso Australian Beef ៛2.50
Miso Beef Tongue ៛2.50

Beef Cheese

Cheese Beef Thick ៛2.50
Cheese Beef Shoulder ៛2.50
Cheese Australian Beef ៛2.50
Cheese Beef Tongue ៛2.50

Variety Beef

Beef Burger ៛2.20
Pork Belly Roll Enoki Mushroom ៛2.20
Beef Roll Cheese ៛2.20
Beef with Egg ៛2.50

Pork Bacon

Pepper Pork Bacon Spicy Miso ៛1.30
Teriyaki Pork Bacon ៛1.30
Marinate Pork Bacon ៛1.30
Garlic Pork Bacon ៛1.50

Pork Piece

Pepper Pork Shoulder ៛1.50
Teriyaki Pork Shoulder ៛1.50
Garlic Pork Shoulder ៛1.50
Pork Bacon Spicy Miso ៛1.50

Chicken

Pepper Chicken ៛1.50
Teriyaki Chicken ៛1.50
Miso Chicken ៛1.50
Marinate Chicken ៛1.50

Seafood and Others

German Hot Dog ៛0.90
Cheese Hot Dog ៛0.90
Fish Fillet ៛1.50
Sliced Ham ៛1.50
Pepper Salmon Fin ៛1.50
Chili and Salt Salmon Fin ៛1.80
Pork Kidney ៛1.80
Shrimp ៛1.90
Squid ៛1.90
Coconut Octopus ៛1.90
Marinate Coconut Octopus ៛1.90
Pig Breast Teriyaki ៛2.90
Marinate Pig Breast ៛2.90
Pig Breast Miso ៛2.90
Salt and Chili Pig Breast ៛2.90

Meatball and Dumpling

Fresh Egg ៛0.60
Bean Cake ៛0.90
Ping Pong Fish Ball ៛0.95
Crab Stick ៛0.95
Apache Fish Ball ៛0.95
Fish Tofu ៛1.20
Mushroom Bun ៛1.20
Fish Ball with Cheese Fish ROE ៛1.20
Salted Egg Ball ៛1.20
Special Seaweed Shrimp Roll ៛1.50
Beef Ball ៛1.50
Seasoning Ground Fish Ball ៛1.50
Shrimp Dumpling ៛1.50
Master Salmon ៛1.50
Ham with Mushroom ៛1.50
Dumpling/Stem ៛1.50

Vegetable

Carrot ៛0.50
Green Pepper ៛0.60
Japan Luffa Gourd ៛0.60
Lady Finger ៛0.60
Cucumber ៛0.60
Bok Choy ៛0.80
Salad ៛0.80
Lady Chili Pepper ៛0.80
Sweet Corn ៛0.80
Water Morning Glory ៛0.80
Onion ៛0.80
Chinese Cabbage ៛0.80
King of Oyster Mushroom ៛0.80
Mama Noodle ៛0.80
Green Noodle ៛0.80
Yellow Noodle ៛0.80
Glass Noodle ៛0.80
Iceberg Lettuce ៛0.95
Romance ៛1.20
Chrysanthemum ៛1.20
Black Shimeji Mushroom ៛1.20
White Shimeji Mushroom ៛1.20
Enoki Mushroom ៛1.20
Dried Tofu ៛1.80
Wet Tofu ៛1.80

Rice

Rice ៛0.90
Seafood Fried Rice ៛1.80

Beverages

Mineral Water ៛0.90
Anchor Can ៛0.85
Tiger Can ៛0.95
Hanuman Can ៛0.95
Anchor Bottle ៛1.50
Heineken Bottle ៛1.80
ABC Bottle ៛1.80
Hanuman Bottle ៛1.80
Tiger Bottle ៛1.80
Jinro ៛4.90
Taylors Wine ៛22.00
Dalmore 12 ៛65.00
Dalmore 15 ៛95.00
ការបដិសេធ: PriceListo ប្រមូលព័ត៌មានតម្លៃពិតប្រាកដពីប្រភពដូចជា ការចូលមើលគេហទំព័រ គេហទំព័រអាជីវកម្ម និងការសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទ។ តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះទទួលបានពីប្រភពមួយ ឬច្រើននៃប្រភពទាំងនោះ។ ជាធម្មតា តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះប្រហែលជាមិនមែនជាបច្ចុប្បន្នទេ ហើយប្រហែលជាមិនអនុវត្តចំពោះទីតាំងទាំងអស់នៃម៉ាកអាជីវកម្មដែលបានផ្តល់ឱ្យនោះទេ។ ដើម្បីទទួលបានតម្លៃបច្ចុប្បន្ន សូមទាក់ទងទីតាំងអាជីវកម្មបុគ្គលដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។
PriceListo Sakura (KH) តម្លៃដែលផ្តល់ដោយ PriceListo.

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសាគូរ៉ា សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេនៅគេហទំព័រសាគូរ៉ា។

Sakura Cambodia Youtube