តម្លៃ Domino’s Cambodia

3.5/5 - (30 votes)
January, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.

នេះគឺជាបញ្ជីតម្លៃម៉ឺនុយ Domino ចុងក្រោយគេ និងទាន់សម័យ (កម្ពុជា)។

ធាតុ តម្លៃ

Chicken

BBQ Chicken (4 Pcs) ៛2.99
BBQ Chicken (6 Pcs) ៛3.99
Spicy Wings (4 Pcs) ៛2.99
Spicy Wings (6 Pcs) ៛3.99

Side

Mozzarella Cheesy Stix ៛2.99
Cheddar Cheesy Stix ៛2.99
Cheesy Bread ៛2.99
Stuffed Cheddar Bite ៛2.49
Garlic Bread ៛1.99
Onion Ring ៛1.49

Appetizers

Snack Bites (3 in 1) ៛5.99
Mixed Bites (3 in1) ៛5.99
Fabulous Four (4 in1) ៛7.99
Tasty Four (4 in 1) ៛7.99

Cheesy Jumbo Sausage Crust

Sausage Meatzza ៛14.99
Sausage Super Supreme ៛14.99
Sausage Seafood ៛14.99
Sausage Super Hawaiian ៛14.99
Sausage Meat Lover ៛14.99
Sausage Bacon Potato ៛13.99
Sausage Extravaganzza ៛13.99
Sausage Hot and Blazing ៛13.99
Sausage Chicken Supreme ៛13.99
Sausage BBQ Chicken ៛13.99
Sausage Veggie ៛12.99
Sausage Margherita ៛12.99
Sausage Hawaiian ៛12.99
Sausage Ultimate Pepperoni ៛12.99

Mozzarella Cheese Crust

Meatzza Cheese Crust ៛12.99
Super Supreme Cheese Crust ៛12.99
Seafood Cheese Crust ៛12.99
Super Hawaiian Cheese Crust ៛12.99
Meat Lover Cheese Crust ៛12.99
Bacon Potato Cheese Crust ៛11.99
Extravaganzza Cheese Crust ៛11.99
Hot and Blazing Cheese Crust ៛11.99
Chicken Supreme Cheese Crust ៛11.99
BBQ Chicken Cheese Crust ៛11.99
Veggie Cheese Crust ៛10.99
Margherita Cheese Crust ៛10.99
Hawaiian Cheese Crust ៛10.99
Ultimate Pepperoni Cheese Crust ៛10.99

Cheddar Cheese Crust

Meatzza Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Super Supreme Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Seafood Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Super Hawaiian Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Meat Lover Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Bacon Potato Cheddar Cheese Crust ៛11.99
Extravaganzza Cheddar Cheese Crust ៛11.99
Hot and Blazing Cheddar Cheese Crust ៛11.99
Chicken Supreme Cheddar Cheese Crust ៛11.99
BBQ Chicken Cheddar Cheese Crust ៛11.99
Veggie Cheddar Cheese Crust ៛10.99
Margherita Cheddar Cheese Crust ៛10.99
Hawaiian Cheddar Cheese Crust ៛10.99
Ultimate Pepperoni Cheddar Cheese Crust ៛10.99

Hand Tossed and Thin Crust

Meatzza Pizza (Hand Tossed) ៛2.99
Meatzza Pizza (Thin Crust) ៛6.59
Super Supreme ៛10.99
Seafood (Hand Tossed) ៛2.99
Seafood (Thin Crust) ៛6.59
Super Hawaiian (Hand Tossed) ៛2.99
Super Hawaiian (Thin Crust) ៛6.59
Meat Lover (Hand Tossed) ៛2.99
Meat Lover (Thin Crust) ៛6.59
Bacon Potato (Hand Tossed) ៛2.69
Bacon Potato (Thin Crust) ៛5.99
Extravaganzza (Hand Tossed) ៛2.69
Extravaganzza (Thin Crust) ៛5.99
Hot and Blazing (Hand Tossed) ៛2.69
Hot and Blazing (Thin Crust) ៛5.99
Chicken Supreme (Hand Tossed) ៛2.69
Chicken Supreme (Thin Crust) ៛5.99
BBQ Chicken (Hand Tossed) ៛2.69
BBQ Chicken (Thin Crust) ៛5.99
Veggie (Hand Tossed) ៛2.39
Veggie (Thin Crust) ៛5.39
Margherita (Hand Tossed) ៛2.39
Margherita (Thin Crust) ៛5.39
Hawaiian (Hand Tossed) ៛2.39
Hawaiian (Thin Crust) ៛5.39
Ultimate Pepperoni (Hand Tossed) ៛2.39
Ultimate Pepperoni (Thin Crust) ៛5.39

Dessert

Cinnastix ៛1.99

Drink

Dasani ៛0.80
Coke Can ៛0.99
Fanta Can ៛0.99
Sprite Can ៛0.99
Coke ៛2.99
Fanta ៛2.99
Sprite ៛2.99
ការបដិសេធ: PriceListo ប្រមូលព័ត៌មានតម្លៃពិតប្រាកដពីប្រភពដូចជា ការចូលមើលគេហទំព័រ គេហទំព័រអាជីវកម្ម និងការសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទ។ តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះទទួលបានពីប្រភពមួយ ឬច្រើននៃប្រភពទាំងនោះ។ ជាធម្មតា តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះប្រហែលជាមិនមែនជាបច្ចុប្បន្នទេ ហើយប្រហែលជាមិនអនុវត្តចំពោះទីតាំងទាំងអស់នៃម៉ាកអាជីវកម្មដែលបានផ្តល់ឱ្យនោះទេ។ ដើម្បីទទួលបានតម្លៃបច្ចុប្បន្ន សូមទាក់ទងទីតាំងអាជីវកម្មបុគ្គលដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។
PriceListo Domino's (KH) តម្លៃដែលផ្តល់ដោយ PriceListo.

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Domino’s សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេនៅគេហទំព័រ Domino ។

Domino’s Cambodia YouTube