តម្លៃ Domino’s Cambodia

3.5/5 - (30 votes)
2023, Prices may vary by location and are updated frequently.

??????????????????????? Domino ?????????? ??????????? (???????)?

ធាតុ តម្លៃ

Chicken

BBQ Chicken (4 Pcs) ៛2.99
BBQ Chicken (6 Pcs) ៛3.99
Spicy Wings (4 Pcs) ៛2.99
Spicy Wings (6 Pcs) ៛3.99

Side

Mozzarella Cheesy Stix ៛2.99
Cheddar Cheesy Stix ៛2.99
Cheesy Bread ៛2.99
Stuffed Cheddar Bite ៛2.49
Garlic Bread ៛1.99
Onion Ring ៛1.49

Appetizers

Snack Bites (3 in 1) ៛5.99
Mixed Bites (3 in1) ៛5.99
Fabulous Four (4 in1) ៛7.99
Tasty Four (4 in 1) ៛7.99

Cheesy Jumbo Sausage Crust

Sausage Meatzza ៛14.99
Sausage Super Supreme ៛14.99
Sausage Seafood ៛14.99
Sausage Super Hawaiian ៛14.99
Sausage Meat Lover ៛14.99
Sausage Bacon Potato ៛13.99
Sausage Extravaganzza ៛13.99
Sausage Hot and Blazing ៛13.99
Sausage Chicken Supreme ៛13.99
Sausage BBQ Chicken ៛13.99
Sausage Veggie ៛12.99
Sausage Margherita ៛12.99
Sausage Hawaiian ៛12.99
Sausage Ultimate Pepperoni ៛12.99

Mozzarella Cheese Crust

Meatzza Cheese Crust ៛12.99
Super Supreme Cheese Crust ៛12.99
Seafood Cheese Crust ៛12.99
Super Hawaiian Cheese Crust ៛12.99
Meat Lover Cheese Crust ៛12.99
Bacon Potato Cheese Crust ៛11.99
Extravaganzza Cheese Crust ៛11.99
Hot and Blazing Cheese Crust ៛11.99
Chicken Supreme Cheese Crust ៛11.99
BBQ Chicken Cheese Crust ៛11.99
Veggie Cheese Crust ៛10.99
Margherita Cheese Crust ៛10.99
Hawaiian Cheese Crust ៛10.99
Ultimate Pepperoni Cheese Crust ៛10.99

Cheddar Cheese Crust

Meatzza Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Super Supreme Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Seafood Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Super Hawaiian Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Meat Lover Cheddar Cheese Crust ៛12.99
Bacon Potato Cheddar Cheese Crust ៛11.99
Extravaganzza Cheddar Cheese Crust ៛11.99
Hot and Blazing Cheddar Cheese Crust ៛11.99
Chicken Supreme Cheddar Cheese Crust ៛11.99
BBQ Chicken Cheddar Cheese Crust ៛11.99
Veggie Cheddar Cheese Crust ៛10.99
Margherita Cheddar Cheese Crust ៛10.99
Hawaiian Cheddar Cheese Crust ៛10.99
Ultimate Pepperoni Cheddar Cheese Crust ៛10.99

Hand Tossed and Thin Crust

Meatzza Pizza (Hand Tossed) ៛2.99
Meatzza Pizza (Thin Crust) ៛6.59
Super Supreme ៛10.99
Seafood (Hand Tossed) ៛2.99
Seafood (Thin Crust) ៛6.59
Super Hawaiian (Hand Tossed) ៛2.99
Super Hawaiian (Thin Crust) ៛6.59
Meat Lover (Hand Tossed) ៛2.99
Meat Lover (Thin Crust) ៛6.59
Bacon Potato (Hand Tossed) ៛2.69
Bacon Potato (Thin Crust) ៛5.99
Extravaganzza (Hand Tossed) ៛2.69
Extravaganzza (Thin Crust) ៛5.99
Hot and Blazing (Hand Tossed) ៛2.69
Hot and Blazing (Thin Crust) ៛5.99
Chicken Supreme (Hand Tossed) ៛2.69
Chicken Supreme (Thin Crust) ៛5.99
BBQ Chicken (Hand Tossed) ៛2.69
BBQ Chicken (Thin Crust) ៛5.99
Veggie (Hand Tossed) ៛2.39
Veggie (Thin Crust) ៛5.39
Margherita (Hand Tossed) ៛2.39
Margherita (Thin Crust) ៛5.39
Hawaiian (Hand Tossed) ៛2.39
Hawaiian (Thin Crust) ៛5.39
Ultimate Pepperoni (Hand Tossed) ៛2.39
Ultimate Pepperoni (Thin Crust) ៛5.39

Dessert

Cinnastix ៛1.99

Drink

Dasani ៛0.80
Coke Can ៛0.99
Fanta Can ៛0.99
Sprite Can ៛0.99
Coke ៛2.99
Fanta ៛2.99
Sprite ៛2.99
ការបដិសេធ: PriceListo ប្រមូលព័ត៌មានតម្លៃពិតប្រាកដពីប្រភពដូចជា ការចូលមើលគេហទំព័រ គេហទំព័រអាជីវកម្ម និងការសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទ។ តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះទទួលបានពីប្រភពមួយ ឬច្រើននៃប្រភពទាំងនោះ។ ជាធម្មតា តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះប្រហែលជាមិនមែនជាបច្ចុប្បន្នទេ ហើយប្រហែលជាមិនអនុវត្តចំពោះទីតាំងទាំងអស់នៃម៉ាកអាជីវកម្មដែលបានផ្តល់ឱ្យនោះទេ។ ដើម្បីទទួលបានតម្លៃបច្ចុប្បន្ន សូមទាក់ទងទីតាំងអាជីវកម្មបុគ្គលដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។
PriceListo Domino's (KH) តម្លៃដែលផ្តល់ដោយ PriceListo.

ការកក់តម្លៃអាហារនៅកម្ពុជា: បង្ហាញគុណភាពនិងការបង្កើតនៃតម្លៃអាហារ Domino’s

អាហារជាមួយក្រុមហ៊ុន Domino’s គឺជាអាហារអាយុដែលជាងគេក្នុងសកម្មនិងការផ្តល់នូវបរិមាណអាហារដែលមានគុណភាពនិងការកំណត់ត្រាំក្នុងការបង្កើតតម្លៃអាហារនៅកម្ពុជា។ ជានិច្ចនៃអាហារអាយុក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់អន្តរកាលអាហារកន្លងទៅដោយចូលឆាប់ៗ និងជំនួសអាហារដែលមានគុណភាពនិងការកំណត់ត្រាំដែលមិនអាចទាមទារតម្លៃនិងការជួយទេអាហារមួយនេះ។

តម្លៃនិងការផ្តល់នូវគុណភាពជាលើកលើអាហារ

តម្លៃនិងការផ្តល់នូវអាហារក្នុងអាហារអាយុត្រូវបានកំណត់ដោយគុណភាពនិងការកំណត់ត្រាំដែលបង្ហាញជាលើកលើអាហារដែលមានគុណភាពនិងមានលក្ខណៈសម្បទាំន។ តម្លៃអាហារអាយុត្រូវបានបង្កើតដោយគុណភាពដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងលក្ខណៈអាហារអាយុ។ ការផ្តល់អាហារនិងតម្លៃអាហារត្រូវបានបង្ហាញដោយស្រាប់បំណងទៅនិងស្តាប់សម្រាប់អន្តរកាលអាហារដែលមានកំរិតនៃគុណភាពលក្ខណៈសម្បទាំន។

លក្ខណៈសម្បទាំននៃអាហារ Domino’s នៅកម្ពុជា

លក្ខណៈសម្បទាំននៃអាហារ Domino’s នៅកម្ពុជាគឺជាលក្ខណៈដែលរក្សាទុកចូលគោលដៅនៅលក្ខណៈអាហារដែលមានកំរិតគុណភាពនិងការកំណត់ត្រាំខាងលើ។ នៅក្នុងការផ្តល់អាហារក្នុងការរក្សាទុកចូលគោលដៅរបស់អាហារអាយុគេប្រើមនុស្សក្រុមហ៊ុនដែលមានកម្រិតគុណភាពដូចគ្នា។ លក្ខណៈសម្បទាំននៃអាហារ Domino’s នៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្ហាញដោយគុណភាពដែលបង្ហាញនៅក្នុងតម្លៃអាហារនៃក្រុមហ៊ុន។

???????????????????????? Domino’s ??????????????????????????????????????????????? Domino ?

Domino’s Cambodia YouTube